logoForsvarets høgskole

Trening for soldater:

MILITÆR FYSISK TRENING 1

Bjørnar Dullum ( red)

Forsvarets høgskole - Fagansvar militær idrett og trening


Ansvarlig redaktør:
Bjørnar Dullum
E-post: bdullum@mil.no 

I redaksjonen:
Magnhild Skare
Jørgen W. Eriksen

Utgiver:
7. utgave, 1. opplag
Forsvarets høgskole - Fagansvar militær idrett og trening
Oslo, 2021

Foto:
Forsvarets mediesenter
Didrik Linnerud/Forsvaret
Peder Torp Mathiesen/Forsvaret
Thor Håkon Bredesen/Forsvaret

Illustrasjoner:
© ExorLive AS - www.exorlive.no

Design:
Beta Grafisk as


Forord

I Forsvaret stiller vi krav til fysisk yteevne i tjenesten. Fagområdet «Militær idrett og trening» (MIT) skal bidra til å utvikle soldater med nødvendige fysiske forutsetninger for tjenesten samtidig som risikoen for belastningsskader begrenses. «Militær fysisk trening 1» (MFT 1) er første nivå i utdanningsmodellen på fagområdet MIT. MFT 1 dekker Forsvarets behov for grunnleggende fysisk treningsfaglig kunnskap og kompetanse.

Målsettingen med faget er å lære å trene seg selv samt å etablere gode treningsvaner. MFT 1 danner et felles utgangspunkt og referanseramme for hele fagområdet «Militær idrett og trening» (MIT). Undervisningen i faget er instruktørstyrt med 24 timers praktisk/teoretisk undervisning og gjennomføres avdelingsvis som en integrert del av øvrige utdanning/tjeneste. Idrettsoffiserer og troppsbefal med instruktørkompetanse på fagområdet er sentrale i organiseringen, ledelsen og gjennomføring av undervisningen.

Kompendiet er utarbeidet i et samarbeid mellom Forsvarsgrenene og FHS. Det består i alt av fem deler; grunnleggende treningslære, treningsrelaterte skader og skadeforebygging, kosthold og ernæring, fysiske arbeidskrav for militært personell samt fysisk trening i militær kontekst. 

Innhold

Del 1 – Grunnleggende treningslære

Et forslag til 12 leksjoner danner grunnlaget for 24 timer instruktørstyrt praktisk-teoretisk undervisning. Leksjonsoppleggene benyttes i den grad det er hensiktsmessig for den enkelte instruktør. Rekkefølge, aktivitetsform og innhold kan endres så lenge rammene i emneplanen for MFT 1 opprettholdes. Hoveddelen er det teoretiske grunnlaget for treningslæren hvor vekt er lagt på grunnleggende kunnskap for å lære å trene seg selv med fokus på “hva”, “hvordan” og “hvorfor”.

Del 2 – Treningsrelaterte skader og skadeforebygging

I denne delen gjennomgås behandling av akutte skader samt grunnlaget for hvorfor belastningsskader oppstår og hvordan de kan forebygges.

Del 3 – Kosthold og ernæring

Betydningen av et sunt kosthold og de ernæringsmessige prinsippene knyttet til fysisk aktivitet, prestasjonsutvikling, helse og restitusjon er viktig for å optimalisere den fysiske treningen og redegjøres av den grunn i denne delen.

Del 4 – Fysiske arbeidskrav for militært personell

Forskningsresultater og erfaringer gjort i forhold til arbeidskrav med relevans for tjeneste i Forsvaret belyses her.

Del 5 – Fysisk trening i militær kontekst

Innholdet i denne delen tar for seg betydningen fysisk trening har for militærtjenesten og er skrevet i hovedsak av, og for Forsvaret.

Kopiering beregnet for gjenbruk eller salg er ifølge kopi-nor avtalen ikke tillatt.